52/2012 Rejestracja połączenia spółki Pozbud T&R S.A. ze spółką Pozbud Marketing Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 52/2012
 
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna. z siedzibą w Luboniu, zgodnie § 5 ust. 1 pkt 14 w związku z § 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ), informuje, iż w dniu 31 grudnia 2012 r. Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31 grudnia 2012 r. dokonał wpisania do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenia spółki Pozbud T&R S.A. ("Spółka Przejmująca") z jego jednoosobową spółką Pozbud Marketing Sp. z o.o. ("Spółka Przejmowana").
 
Uchwały w sprawie połączenia spółek zostały podjęte w dniu 13 grudnia 2012 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pozbud T&R S.A i Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Pozbud Marketing Sp. z o.o., o czym Emitent informował raportami bieżącymi nr 49/2012 i 51/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r.
 
Połączenie nastąpiło na podstawie art.492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych ("ksh") w związku z art. 515 § 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku spółki Pozbud Marketing Sp. z o.o. na spółkę Pozbud T&R S.A. (łączenie się przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Pozbud T&R S.A, bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej oraz bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej - Pozbud T&R S.A
 
Połączyły się następujące spółki kapitałowe:
 
1. Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu (62-031), przy ul. Przemysłowej 8, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000284164, posiadająca NIP: 7772668150, REGON: 634378466, kapitał zakładowy w wysokości 23.377.845 zł, jako Spółka Przejmująca.
 
Pozbud T&R S.A. funkcjonuje w sektorze - przemysł materiałów budowlanych. Główna działalność Spółki koncentruje się na produkcji wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa oraz usługach ogólnobudowlanych. Oddział Spółki - zakład produkcyjny znajduje się w Słonawach (woj. wielkopolskie). Spółka posiada również Oddział w Toruniu, który prowadzi działalność handlową.
 
2. Pozbud Marketing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu (62-031), przy ul. Przemysłowej 8, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000372677, posiadająca NIP: 7010274702, REGON:142724179, kapitał zakładowy w wysokości 32.505.000,00 zł, jako Spółka Przejmowana.
 
Podstawowa działalność Spółki obejmuje marketing, w tym zarządzanie prawami do znaków towarowych oraz zarządzanie własnością intelektualną.
 
Połączenie Pozbud T&R S.A. ze Spółką Przejmowaną nastąpiło w świetle art. 493 § 2, z dniem 31 grudnia 2012 r. ("Dzień połączenia"). Wpis połączenia do rejestru, stosownie do art. 495 § 2 i § 5 ksh, wywołuje skutek wykreślenia z urzędu Spółki Przejmowanej z Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Ponadto, zgodnie z art. 494 § 1 ksh z dniem 31 grudnia 2012 r. spółka Pozbud T&R S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent