53/2012 Rejestracja przez sąd zmiany statutu spółki

Raport bieżący nr 53/2012
 
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2 lit b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami) informuje, iż w dniu 31 grudnia 2012 r. Emitent powziął wiadomość o rejestracji przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany § 1 ust. 3 Statutu Spółki dotyczącej siedziby Spółki, przyjętej Uchwałą Nr 5/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 grudnia 2012 r. Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zarejestrowaną zmianę, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
 
Załączniki:
Plik: Statut Spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w WYsogotowie
 
Agnieszka Lachor - Prokurent