54/2012 Zakończenie rozmów z firmą ED invest S.A.

Raport bieżący nr 54/2012
 
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 19/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r., nr 20/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. i nr 22/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r., działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami) informuje o zakończeniu rozmów firmą ED invest S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczących zawarcia umowy o współpracy. W związku z powyższym, z dniem 31 grudnia 2012 r. traci ważność podpisane pomiędzy Stronami w czerwcu br. Porozumienie o wspólnej realizacji inwestycji mieszkaniowo-usługowej w Warszawie. Obecna sytuacja ekonomiczna nie pozwala osiągnąć oczekiwanych przez Strony warunków umowy. Strony nie wykluczają podjęcia współpracy w przyszłości.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent