6/2012 Zawarcie znaczącej umowy z firmą Zdrojowy Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 6/2012
 
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2012 z dnia 25.01.2012 r. oraz zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 w związku § 9 pkt 1-7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ) informuje, iż w dniu 08 lutego 2012 r. pomiędzy firmą Zdrojowy Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Kudowie Zdroju jako Zamawiającym, a Emitentem jako Wykonawcą, została zawarta umowa o zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
 
Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i przebudowa obiektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w stałe elementy wnętrz, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zdrojowego Inkubatora Przedsiębiorczości, zlokalizowanego przy ul. M. Buczka 12 w Kudowie Zdroju
 
Roboty budowlane będą wykonywane w obiekcie użytkowanym i czynnym, pod nadzorem konserwatorskim i według zaleceń Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 
Strony ustaliły, iż wykonanie I etapu prac tj. wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia nastąpi do dnia 30 kwietnia 2012 r., a wykonanie II etapu tj. wykonanie robót budowlanych i gotowość do odbioru końcowego nastąpi do dnia 30 czerwca 2013 r.
 
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 21.708.270,00 zł brutto, zgodnie ze złożoną ofertą, płatne na podstawie faktur częściowych wystawianych w oparciu o protokoły odbioru, zatwierdzone przez inspektora nadzoru i nadzór konserwatorski Zamawiającego.
 
Wykonawca udziela na przedmiot umowy 36 miesięcznej gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.
 
Na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz gwarancji jakości Strony ustaliły zabezpieczenie w wysokości 10 % ceny umownej, tj. 2.170.827,00 zł, które wniesione zostanie przez Wykonawcę w formie pieniężnej, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, najpóźniej z datą zawarcia umowy. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia końcowego odbioru robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych, a pozostałe 30 % nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi.
 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia robót budowlanych będących przedmiotem umowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z prowadzonymi robotami oraz od odpowiedzialności cywilnej. Suma ubezpieczenia odpowiada wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy i wynosi 21.708.270,00 zł brutto. Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ustalona została na kwotę 500.000,00 zł.
 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
 
a/. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w ustalonych terminach - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,
 
b/. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji - 0,1 % wartości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia wad,
 
c/. za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego- w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.
 
Zamawiający zastrzegł sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych..
 
Strony postanowiły, iż Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
 
a/. Wykonawca opóźniać się będzie z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy ponad 14 dni,
 
b/. Wykonawca wykonywać będzie prace niezgodnie z umową, zaleceniami inspektora nadzoru lub Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 
c/. Wykonawca wstrzyma prace ponad 14 dni, bez zgody Zamawiającego.
 
Kryterium uznania przedmiotowej umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.
Agnieszka Lachor - Prokurent