7/2012 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta

Raport bieżący nr 7/2012
 
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 09 lutego 2012 r., powziął informację o rejestracji, w dniu 08 lutego 2012 r., przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Pozbud Marketing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kwoty 5.000,00 zł do kwoty 32.505.000,00 zł, to jest o kwotę 32.500.000,00 zł.
 
Po rejestracji kapitał zakładowy spółki zależnej Pozbud Marketing Sp. z o.o. wynosi 32.505.000,00 zł i dzieli się 650.100 udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział. Liczba głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej Spółki, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego, wynosi 650.100 głosów. Emitent posiada 100 % udziałów spółki zależnej Pozbud Marketing Sp. z o.o.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent