8/2012 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 roku.

Raport bieżący nr 8/2012
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd Spółki Pozbud T&S S.A. z siedzibą w Luboniu, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2012 z dnia 12.01.2012 r., działając na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ), informuje o zmianie termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 r. z dnia 29 lutego 2012 r. (środa) na dzień 28 lutego 2012 r. (wtorek).
 

Agnieszka Lachor - Prokurent