9/2012 Powierzenie wybranemu audytorowi badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2011 i 2012 i przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2012

Raport bieżący nr 9/2012
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. oraz zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami) informuje, iż Rada Nadzorcza uchwałą nr 1 z dnia 02 marca 2012 r. powierzyła wybranemu w kwietniu 2010 r. audytorowi - firmie ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. J. Supniewskiego 11 (numer uprawnień KIBR 3115) - badanie rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Pozbud T&R S.A. za rok obrotowy 2011 i 2012 oraz przegląd półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Pozbud T&R S.A za I półrocze 2012 roku.
 
Powyższe podyktowane jest sporządzaniem przez Emitenta, począwszy od raportu za IV kwartał 2011 r., skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent