10/2013 Zawarcie z firmą ALUSTA S.A. umowy przedwstępnej o roboty budowlane

Raport bieżący nr 10/2013
 
Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2013 z dnia 06.03.2013 r. dot. zawarcia przez Konsorcjum z udziałem Emitenta umowy na Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych w ramach projektu "Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej Nr 143 na odcinku Kalety - Kluczbork?, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 pkt 1-7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ) podaje do wiadomości, iż w dniu 20 marca 2013 r. Emitent otrzymał podpisaną drugostronnie umowę przedwstępną o roboty budowlane z dnia 19 marca 2013 r., zawartą z firmą ALUSTA S.A. z siedzibą w Poznaniu.  
 
Stronami umowy są: Emitent - POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie jako Wykonawca i ALUSTA S.A. z siedzibą w Poznaniu jako Podwykonawca. 
 
Przedmiotem umowy jest zobowiązanie się w/w Stron do zawarcia umowy o roboty budowlane obejmujące wykonanie robót w ramach projektu "Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej Nr 143 na odcinku Kalety - Kluczbork", po podpisaniu przez Pozbud T&R S.A. umowy wykonawczej w Liderem Konsorcjum tj. ze spółką TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu. 
 
Przewidywane wynagrodzenie netto Podwykonawcy ustalono na kwotę nie niższą niż 30.000.000,00 zł, z zastrzeżeniem, iż zarówno wynagrodzenie jak i zakres robót mają charakter orientacyjny, a ich zmiany nie będą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Podwykonawcy. 
 
Przyrzeczona umowa o roboty budowlane zostanie zawarta pomiędzy Stronami w terminie jednego miesiąca od zawarcia przez Pozbud T&R S.A jako Wykonawcę umowy wykonawczej z Liderem Konsorcjum - spółką TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu. 
 
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych Emitenta