11/2013 Zawarcie z firmą DOORS FOR BUILDERS INC. umowy dystrybucji wyłącznej

Raport bieżący nr 11/2013
 
Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 pkt 1-7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ) podaje do wiadomości, iż w dniu 20 marca 2013 r. Emitent zawarł z firmą DOORS FOR BUILDERS INC z siedzibą w IIIinois 60007 (USA) umowę dystrybucji wyłącznej.
 
Stronami umowy są: Emitent - POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie jako Producent i DOORS FOR BUILDERS INC z siedzibą w IIIinois 60007 (USA) jako wyłączny Dystrybutor i przedstawiciel Emitenta na terytorium USA.
 
Przedmiotem umowy jest promocja, dystrybucja i sprzedaż produktów Emitenta w USA w stanach IIIinois, Wisconsin, Indiana, Michigan, Nowy Jork, New Jersey, Connecticut, New Hampshire, Pensylwania, Maryland, Wirginia i Massachussete (w 13 stanach USA). Ponadto Dystrybutor nie będzie w ustalonym pomiędzy stronami zakresie współpracował z innymi producentami z Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej.Umowa zawarta została na okres trzech lat tj. do 20 marca 2016 r.
 
Wielkość sprzedaży w okresie obowiązywania umowy ustalona została na kwotę 4.500.000 USD.
 
Strony ustaliły, iż roszczenia osób trzecich z tytułu utraty lub zniszczenia towaru w ciągu roku od ich sprzedaży objęte są gwarancją Producentai nie obciążają Dystrybutora.
 
Strony zobowiązały się do zachowania poufności wszelkich informacji związanych z realizacją umowy przez okres jej obowiązywania oraz przez okres 3 lat po jej zakończeniu.
 
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych Emitenta
 
Agnieszka Lachor - Prokurent