12/2013 Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Pozbud T&R S.A. na spółkę Ever Home S.A.

Raport bieżący nr 12/2013
Podstawa Prawna: 
 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2011 z dnia 21.12.2011 r. i nr 3/2013 z dnia 23.01.2013 r., działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 w związku z § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami) oraz w wykonaniu uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 06.06.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta informuje, iż w dniu 08 kwietnia 2013 r. nastąpiło przeniesienie na spółkę Ever Home S.A zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta, przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie niezbędnym do produkcji podłóg drewnianych. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowią maszyny i urządzenia, środki transportu, zapasy, należności, środki pieniężne, zobowiązania handlowe oraz 7 pracowników. Wartość przenoszonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynosi 6.693.200,00 zł. Powyższa zorganizowana część przedsiębiorstwastanowi wkład niepieniężny (aport) na pokrycie 1.154.000 akcji Serii C o łącznej wartości nominalnej 115.400,00 zł, objętych przez Emitenta w podwyższonym kapitale zakładowego spółki Ever Home S.A. Ponadto zgodnie z podpisanym w dniu 20.12.2011 r. listem intencyjnym, Emitent, na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Ever Home S.A. wniósł wkład pieniężny w wysokości 2.006.800,00 zł, w zamian za który objął 346.000 akcji Serii B spółki Ever Home S.A. o wartości nominalnej 34.600,00 zł. Wszystkie emitowane nowe akcje Serii B i C są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu (na każdą akcję przypadają dwa głosy) i objęte zostały przez Emitenta - Pozbud T&R S.A. w dniu 08 kwietnia 2013 r. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki Ever Home S.A. Emitent będzie posiadał 1.500.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu, o łącznej wartości nominalnej 150.000,00 zł, co stanowić będzie 60 % udziału w kapitale zakładowym spółki Ever Home S.A. i 75 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu tej Spółki.
 
Realizacja założeń listu intencyjnego w części dotyczącej akwizycji przez Emitenta działalnościw zakresie produkcji wysokiej jakości litych podłóg drewnianych, poprzez udział w podwyższeniu kapitału zakładowego spółki Ever Home S.A. była możliwa, gdyż Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, rozpatrzył złożony przez Emitenta w dniu 05 listopada 2012 r. protest od przeprowadzonej oceny merytorycznej projektu "Wdrożenie innowacyjnej technologii automatycznego okuwania i szklenia w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach", na dofinansowanie którego złożony został wniosek w kwietniu 2012 r. O przedłużeniu terminu do rozpatrzenia protestu Emitent informował raportem bieżącym nr 3/2013 z dnia 23.01.2013 r. i nr 6/2013 z dnia 06.02.2013 r.
 
 
Zarząd Emitenta dokonał oceny charakteru przekazywanej informacji i stwierdził, że spełnia ona kryteria informacji poufnej zdefiniowanej w art.154 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 211, poz. 1384 z późn. zmianami).
 
Agnieszka Lachor - Prokurent