14/2013 Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Raport bieżący nr 14/2013
 
Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie, na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych ( tj. Dz. U. Nr 185, poz.1439 z 2009 r. z późniejszymi zmianami), informuje, iż w dniu ___ kwietnia 2013 roku, otrzymał od PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie, iż PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Otwarty Fundusz Emerytalny POLSAT (zwane łącznie "Funduszami?), reprezentowane przez PKO BP Bankowy PTE S.A. ("Towarzystwo?), w wyniku przejęcia przez Towarzystwo w dniu 16 kwietnia 2013 r. zarządzania OFE POLSAT, który posiada akcje Emitenta, łączny udział Funduszy w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Pozbud T&R S.A. przekracza próg 5 %.
Bezpośrednio przed przejęciem zarządzania tj. na dzień 15 kwietnia 2013 r. OFE POLSAT posiadał 1.293.525 akcji Pozbud T&R S.A., stanowiących 5,5331 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, dających prawo do 1.293.525 głosów na Walnym Zgromadzeniu Pozbud T&R S.A., stanowiących 4,7431 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. PKO OFE posiadał natomiast 1.125.932 akcji Pozbud T&R S.A., co stanowiło 4,8162 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, dających prawo do łącznie 1.125.932 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta., stanowiących 4,1286 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Pozbud T&R S.A.
 
W wyniku przejecie przez Towarzystwo zarządzania OFE POLSAT, na dzień 16 kwietnia 2013 r. Fundusze łącznie posiadały 2.419.457akcji Pozbud T&R S.A., dających łącznie prawo do 2.419.457 głosów na walnym Zgromadzeniu Spółki, co daje łącznie 8,8716% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Pozbud T&R S.A. oraz łącznie 10,3494 % udziału w jej kapitale zakładowym. (ogólna liczba akcji Pozbud T&R wynosi 2.337.845, natomiast ogólna liczba głosów wynosi 27.271.845.)
 
Agnieszka Lachor - Prokurent