16/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A.

Raport bieżący nr 16/2013
 
Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd  POZBUD T&R Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wysogotowie, zgodnie § 38 ust. 1 pkt 1 ppkt 1) Rozporządzenia Ministra  z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ), w załączeniu przekazuje do wiadomości treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  POZBUD T&R S.A.
 
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z materiałami będącymi przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika ( dla osób fizycznych i jednostek organizacyjnych ) oraz  uchwał w dniu 25 kwietnia 2013 roku zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki www.pozbud.pl.