17/2013 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A.

Raport bieżący nr 17/2013
 
Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd  POZBUD T&R Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wysogotowie, zgodnie § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra  z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ), w załączeniu przekazuje do wiadomości treść  uchwał, które będą poddane pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  POZBUD T&R S.A. w dniu 22 maja 2013 r.