20/2013 Korekta pktu 22 sprawozdania Zarządu spółki POZBUD T&R S.A. za 2012 rok zawartego w raporcie rocznym przekazanym do wiadomości publicznej w dniu 30.04.2013 r.

Raport bieżący nr 20/2013
 
Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawyofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd  Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie, niniejszym koryguje punkt 22. sprawozdania Zarządu z działalności spółki Pozbud T&R S.A. za 2012, przekazanego do wiadomości publicznej raportem w dniu 30 kwietnia 2013 r. W związku z oczywistą omyłką w punkcie 22 wpisano błędnie ilości akcji posiadanych przez członka  Nadzorczej Pana Macieja Mizerka: jest "7.500? a powinno być " 16.000?.
 
W związku z powyższym Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie, w załączeniu przekazuje ponownie Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki w 2012 roku, z uwzględnieniem dokonanej korekty.