2/2013 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

Raport bieżący nr 2/2013
 
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Jednocześnie Emitent informuje, iż w związku z połączeniem w dniu 31 grudnia 2012 roku Emitenta ze spółka zależną, przestała funkcjonować Grupa Kapitałowa Pozbud T&R S.A. W konsekwencji powyższego, począwszy od raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku Emitent nie będzie sporządzał raportów skonsolidowanych.Zarząd Spółki Pozbud T&S S.A.. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentówpapierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami), podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.
 
1. Raporty okresowe za 2012 rok:
 
- raport kwartalny za IV kwartał 2012 r. - w dniu 28 lutego 2013 r.
 
- raport roczny za 2012 r. - w dniu 30 kwietnia 2013 r.
 
2. Raporty okresowe za 2013 rok :
 
- raport kwartalny za I kwartał 2013 r. - w dniu 15 maja 2013 r.
 
- raport półroczny za I półrocze 2013 r. - w dniu 30 sierpnia 2013 r.
 
- raport kwartalny za III kwartał 2013 r. - w dniu 14 listopada 2013 r.
 
Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent