22/2013 Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki za 2013 r.

Raport bieżący nr 22/2013
 
Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19 w związku z § 25 Rozporządzenia Ministra  z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ) podaje do wiadomości, iż w dniu 16 maja 2013 r.  Nadzorcza, działając na podstawie § 11 ust. 2 pkt b) Statutu Spółki oraz § 2 ust. 10 pkt b) Regulaminu Rady Nadzorczej, dokonała wyboru firmy ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-523), przy ul. Moniuszki 50 (KRS 0000418856), na biegłego rewidenta do przeprowadzenia  sprawozdania finansowego za I półrocze 2013 roku oraz przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2013 rok spółki Pozbud T & R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie. ECA Seredyński i Wspólnicy Sp.k. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3115.
 
Emitent korzystał z usług w/w podmiotu w zakresie badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2009 - 2012 oraz przeglądu jednostkowych sprawozdań spółki za I półrocze w latach 2009 - 2012, a także w zakresie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2011 rok i przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze za 2012 roku.
 
Umowa z audytorem o dokonanie przeglądu i badania sprawozdań finansowych Emitenta zostanie zawarta na czas określony, niezbędny dla wykonania przedmiotu umowy.