23/2012 Zmniejszenie poniżej 5 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Pozbud T&R S.A.

Raport bieżący nr 23/2013
 
Podstawa Prawna:
 
Art. 70 pkt 1  o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 
Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie, ("Emitent?), działając na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego  obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 185, poz.1439 z 2009 r. z późniejszymi zmianami ) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21 maja 2013 roku otrzymał od spółki Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie, iż w wyniku  zbycia akcji spółki Pozbud T&R S.A., zawartych w dniu 15 maja 2013 roku Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. ("Aviva OFE?) zmniejszył swój udział poniżej 5 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
 
Z informacji wynika, iż przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji, na dzień 17 maja 2013 roku Aviva OFE posiadał 1.759.723 akcje Emitenta, co stanowiło 7,53 % udziału w jego kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 1.759.723 głosów na walnym zgromadzeniu spółki Pozbud T&R S.A., co stanowiło 6,45 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
 
Po zawarciu i rozliczeniu , o których mowa powyżej, na dzień 20 maja 2013 roku Aviva OFE posiadał 1.113.060 sztuk akcji spółki Pozbud T&R S.A., stanowiących 4,76 % kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Emitenta i uprawniających do 1.113.060 głosów na walnym zgromadzeniu spółki Pozbud T&R S.A., co stanowiło 4,08 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.