24/2013 Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Pozbud T&R S.A.oraz treść podjętych uchwał

Raport bieżący nr 24/2013
 
Podstawa Prawna:
 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie, ("Spółka, "Emitent??), działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 1 pkt 7 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 22 maja 2013 roku podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi w dniu 29 maja 2013 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki, tj. w Wysogotowie, przy ul. Bukowskiej 10A ( 62-081 Przeźmierowo), powiat poznański.
 
Jednocześnie Emitent poniżej przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 maja 2013 r.
 
Uchwała Nr 1/2013
 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Wysogotowie
 
z dnia 22 maja 2013 roku
 
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD T&R S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Wojciecha Komera.
 
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 14.173.772 akcji, stanowiących 60,62 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 18.067.772 ważne głosy, w tym 18.067.772 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", a zatem uchwała została przyjęta.
 
Uchwała Nr 2/2013
 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Wysogotowie
 
z dnia 22 maja 2013 roku
 
w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD T&R S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej i postanawia o wykorzystaniu systemu komputerowego do liczenia głosów, a sprawdzenie listy obecności powierza Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
 
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 14.173.772 akcji, stanowiących 60,62 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 18.067.772 ważne głosy, w tym 18.067.772 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", a zatem uchwała została przyjęta.
 
Uchwała Nr 3/2013
 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Wysogotowie
 
z dnia 22 maja 2013 roku
 
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  spółki POZBUD T&R S.A. przyjmuje porządek obrad, w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki, obejmujący:
 
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz
 
jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
 
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
 
5. Przyjęcie porządku obrad.
 
6. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F, G oraz H w całości oraz prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości, a także proponowaną cenę emisyjną akcji serii F, G oraz H.
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F, G i H oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji w całości.
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów w całości.
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I w całości.
 
10. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
 
12. Wolne głosy i wnioski.
 
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 14.173.772 akcji, stanowiących 60,62 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 18.067.772 ważne głosy, w tym 18.067.772 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", a zatem uchwała została przyjęta.
 
Uchwała Nr 4/2013
 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Wysogotowie
 
z dnia 22 maja 2013 roku
 
w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POZBUD T&R S.A., na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi w dniu 29 maja 2013 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki, tj. w Wysogotowie, przy ul. Bukowskiej 10A ( 62-081 Przeźmierowo), powiat poznański.
 
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 14.173.772 akcji, stanowiących 60,62 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 18.067.772 ważne głosy, w tym 14.263.772 głosów "za", 1.804.000 głosów "przeciw", przy 2.000.000 głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała została przyjęta.