26/2013 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego EVER HOME S.A. - spółki zależnej Emitenta

Raport bieżący nr 26/2013
 
Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 
Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie, ("Emitent?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2013 z dnia 08 kwietnia 2013 roku informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 maja 2012 r., otrzymał informację od EVER HOME S.A. o wydaniu przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia o rejestracji, w dniu 15 maja 2013 r., podwyższenia kapitału zakładowego spółki EVER HOME S.A. z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł, to jest o kwotę 150.000,00 zł, poprzez emisję 346.000 akcji imiennych serii B i 1.154.000 akcji imiennych serii C. Wszystkie nowo emitowane akcje uprzywilejowane są co do głosu (każda akcja posiada dwa głosy) i objęte zostały przez Emitenta.  
 
 
 
Po rejestracji kapitał zakładowy EVER HOME S.A.. wynosi 250.000,00 zł i dzieli się 2.500.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego Pozbud T&R S.A. posiada 1.500.000 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych spółki EVER HOME S.A. z siedzibą w Wysogotowie, co stanowi 60 % udziału w kapitale zakładowym i 75 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu tej Spółki. 
 
W związku z powyższym spółka EVER HOME S.A. z siedzibą w Wysogotowie stała się spółką zależną Emitenta.