29/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A.

Raport bieżący nr 29/2013
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna. z siedzibą w Luboniu, zgodnie § 38 ust. 1 pkt 1 ppkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ), poniżej podaje do wiadomości treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A., zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 roku.  
 
 Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z materiałami będącymi przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (dla osób fizycznych i jednostek organizacyjnych) oraz projektami uchwał w dniu 29 maja 2012 roku zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki www.pozbud.pl. 
 
W załączeniu do niniejszego raportu znajduje się treść niniejszego ogłoszenia.