30/2013 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A.

Raport bieżący nr 30/2013
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna. z siedzibą w Luboniu, zgodnie § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ), poniżej podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 26 czerwca 2013 roku.  
 
W załączeniu zamieszczono projekty uchwał.