3/2013 Realizacja postanowień listu intencyjnego

Raport bieżący nr 3/2013
 
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 
I właśnie ten etap nie został dotąd zrealizowany z niezawinionej przez Emitenta przyczyny. Spowodowane jest to nie rozstrzygnięciem do chwili obecnej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego złożonego przez Emitenta w dniu 19 kwietniu 2012 r. wniosku o dofinansowanie projektu "Wdrożenie innowacyjnej technologii automatycznego okuwania i szklenia w zakładzie POZBUD T&R w Słonawach". Projekt ten nie jest związany z realizacją ustaleń listu intencyjnego, ale w okresie od dnia złożenia przez Emitenta wniosku o dofinansowanie Projektu do dnia podpisania umowy, zgodnie z regulaminem konkursu Nr 14/I/2012 dla Osi Priorytetowej I "Konkurencyjność przedsiębiorstw", Działanie 1.2."Wsparcie rozwoju MSP", realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, zmiana statusu Emitenta skutkuje wyłączeniem Emitenta z możliwości dofinansowania. Zmiana statusu oznacza wszelkie zdarzenia dotyczące Emitenta odnoszące się do jego struktury prawno - organizacyjnej, w tym w szczególności łączenie, podział, przekształcenie, uzyskanie lub utrata osobowości prawnej, zmiana wspólników, przeniesienie własności przedsiębiorstwa lub jego składników w całości lub części, a więc także wniesienie do EVER HOME S.A. aportu w postaci linii do produkcji podłóg oraz surowców. Duża liczba wniosków złożonych przez przedsiębiorstwa(ponad 1 tysiąc) spowodowała, że ich ocena, w tym ocena Projektu Emitenta, przez Urząd Marszałkowski trwała ponad pięć miesięcy. Projekt uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, o czym Emitent został powiadomiony pismem z dnia 03 października 2012 r. Następnie Urząd Marszałkowski dokonał wyboru projektów do dofinansowania. Projekt Emitenta nie został wybrany do dofinansowania, a umieszczony został na liście rezerwowej, na 12 miejscu. Zdaniem Emitenta ocena jednego z kryteriów została dokonana w sposób nieprawidłowy, w związku z czym Emitent złożył w dniu 15 października 2012 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego protest od przeprowadzonej oceny merytorycznej Projektu. W ocenie Emitenta Projekt powinien otrzymać dodatkowo 2 punkty. Protest miał być rozstrzygnięty w terminie 60 dni roboczych od jego złożenia, tymczasem Emitent został poinformowany, iż z uwagi na ilość złożonych protestów, (ponad 350), Protest Emitenta zostanie rozstrzygnięty do dnia 12 kwietnia 2013 r. Zatem dopiero po tym terminie Emitent będzie mógł podjąć dalsze działania związane z wykonaniem ustaleń listu intencyjnego, o czym informował będzie odrębnieZarząd spółki Pozbud T&R S.A. ( "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2011 z dnia 21.12.2011 r. działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami.), zobowiązany przez Radę Nadzorczą do podjęcia działań w celu realizacji ustaleń listu intencyjnego, podpisanego z firmą Ever Home Rossa s.j. w dniu 21 grudnia 2011 r. informuje, iż założenia tego listu zostały dotąd zrealizowane tylko częściowo. Nastąpiło przekształcenia spółki Ever Home Rossa s.j. w spółkę akcyjną, co było warunkiem nawiązania współpracy między spółkami. Spółka przy pomocy Emitenta uruchomiła produkcję wysokiej jakości litych podłóg drewnianych, które poszerzają ofertę Emitenta w zakresie drewnianych produktów wykończenia wnętrz. W dalszym etapie miała nastąpić akwizycja tej działalności i objęcie przez Emitenta większościowego pakietu spółki akcyjnej Ever Home S.A. w drodze podwyższenia jej kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego i wkładu niepieniężnego.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent