32/2013 Nabycie akcji Emitenta

Raport bieżący nr 32/2013
 
Podstawa Prawna: 
Art. 160 ust 4  o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Emitent?, "Spółka?), zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami  (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 211, poz. 1384 z późniejszymi zmianami) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta. przez spółkę EAGLE 2 ANDRZEJAK Spółka komandytowa - akcyjna z siedzibą w Poznaniu. Zawiadomienie zostało sporządzone w Poznaniu w dniu 05 czerwca 2013 roku i dotyczy zakupu przez spółkę EAGLE 2 ANDRZEJAK S.K.A. w dniu 05 czerwca 2013 roku 13.300 (trzynaście tysięcy trzysta) akcji spółki Pozbud T&R S.A., po średniej cenie zakupu 3,7209 zł za jedną akcję. Zakup został dokonany w transakcjach sesyjnych zwykłych na  Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 
EAGLE 2 S.K.A., będąca znaczącym akcjonariuszem spółki Pozbud T&R S.A., po powyższej transakcji posiada 14,87 % głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta i pozostaje pod Wiceprezesa Zarządu Emitenta p. Romana Andrzejaka, który jest jedynym akcjonariuszem tej Spółki.