34/2013 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku, począwszy od raportu za I półrocze 2013 r.

Raport bieżący nr 34/2013
 
Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie, ("Spółka, "Emitent??), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2013 z dnia 16 maja 2013 roku oświadcza, iż w związku z utworzeniem Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A., począwszy od raportu półrocznego za I półrocze 2013 roku, przekazywać będzie "rozszerzone? skonsolidowane raporty kwartalne, "rozszerzone? skonsolidowane raporty półroczne i skonsolidowane raporty roczne. W związku z powyższym, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 w/w Rozporządzenia Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny będą zwierały skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.
 
W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ), podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2013 roku, począwszy od raportu półrocznego za I półrocze 2013 roku
 
Raporty okresowe za 2013 rok :
 
- rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 r. - w dniu 30 sierpnia 2013 r.
- rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 r. - w dniu 14 listopada 2013 r.
 
Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Emitent nie będzie przekazywał rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku.