35/2013 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 26 czerwca 2013 roku.

Raport bieżący nr 35/2013
 
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wysogotowie, zgodnie § 38 ust. 1 pkt 1 ppkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ), poniżej podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 26 czerwca 2013 roku
 
UCHWAŁY
 
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POBUD T&R S.A.
 
Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE
 
Uchwała Nr 1/2013
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Wysogotowie
 
z dnia 26 czerwca 2013 roku
 
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Komera.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.
 
Uchwała Nr 2/2013
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Wysogotowie
 
z dnia 26 czerwca 2013 roku
 
w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T &R S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej i postanawia o wykorzystaniu systemu komputerowego do liczenia głosów, a sprawdzenie listy obecności powierza Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.
 
Uchwała Nr 3/2013
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Wysogotowie
 
z dnia 26 czerwca 2013 roku
 
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. przyjmuje porządek obrad, w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki, obejmujący:
 
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
 
zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
 
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
 
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.
 
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.
 
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za 2012 rok.
 
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku
 
wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, sprawozdania
 
finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku co do podziału zysku Spółki za 2012
 
rok oraz oceną sytuacji Spółki w 2012 roku.
 
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków
 
w 2012 roku.
 
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich
 
obowiązków w 2012 roku.
 
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na
 
2013 rok.
 
13. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
 
15. Wolne głosy i wnioski.
 
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.
 
Uchwała Nr 4/2013
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Wysogotowie
 
z dnia 26 czerwca 2013 roku
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt a. Statutu Spółki - po rozpatrzeniu, zatwierdza ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna, w roku obrotowym 2012.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.
 
Uchwała Nr 5/2013
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Wysogotowie
 
z dnia 26 czerwca 2013 roku
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt a. Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, sporządzone przez Zarząd, zbadane przez audytora i ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna, za rok obrotowy 2012, na które składają się:
 
? sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 190.982.268,25 zł (sto dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia pięć groszy),
 
? rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 7.746.678,47 zł (siedem milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych czterdzieści siedem groszy),
 
? sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 7.746.678,47 zł (siedem milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych czterdzieści siedem groszy),
 
? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.415.808,28 zł (dwa miliony czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiem złotych dwadzieścia osiem groszy),
 
? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 537.916,51 zł (pięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset szesnaście złotych pięćdziesiąt jeden groszy),
 
? informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.
 
Uchwała Nr 6/2013
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Wysogotowie
 
z dnia 26 czerwca 2013 roku
 
w sprawie podziału zysku Spółki za 2012 rok
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt b. Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2012 rok, ocenionym pozytywnie przez Radę Nadzorczą, postanawia zysk netto w kwocie 7.746.678,47 zł (siedem milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych czterdzieści siedem groszy), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.
 
Uchwała Nr 7/2013
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Wysogotowie
 
z dnia 26 czerwca 2013 roku
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok, wniosku co do podziału zysku Spółki za 2012 rok
 
oraz sytuacji Spółki w 2012 roku
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt l. Statutu Spółki oraz § 2 ust. 8 pkt b), d) i e) Regulaminu Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna w 2012 roku wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2012 rok oraz sytuacji Spółki w 2012 roku.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.
 
Uchwała Nr 8/2013
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Wysogotowie
 
z dnia 26 czerwca 2013 roku
 
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Andrzejakowi
 
Prezesowi Zarządu Spółki
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki - po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2012 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 8 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.
 
Uchwała Nr 9/2013
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Wysogotowie
 
z dnia 26 czerwca 2013 roku
 
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Andrzejakowi
 
Wiceprezesowi Zarządu Spółki
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki - po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2012 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, udziela absolutorium Panu Romanowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.
 
Uchwała Nr 10/2013
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Wysogotowie
 
z dnia 26 czerwca 2013 roku
 
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Prentkiemu
 
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Prentkiemu - z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.
 
Uchwała Nr 11/2013
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Wysogotowie
 
z dnia 26 czerwca 2013 roku
 
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Kowalskiemu
 
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Kowalskiemu - z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.
 
Uchwała Nr 12/2013
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Wysogotowie
 
z dnia 26 czerwca 2013 roku
 
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Andrzejakowi
 
Sekretarzowi Rady Nadzorczej
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, udziela absolutorium Panu Bartoszowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.
 
Uchwała Nr 13/2013
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Wysogotowie
 
z dnia 26 czerwca 2013 roku
 
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Mizerka
 
Członkowi Rady Nadzorczej
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, udziela absolutorium Panu Maciejowi Mizerka - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.
 
Uchwała Nr 14/2013
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Wysogotowie
 
z dnia 26 czerwca 2013 roku
 
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Andrzejakowi
 
Członkowi Rady Nadzorczej
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, udziela absolutorium Panu Jakubowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 25 sierpnia 2012 roku.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.
 
Uchwała Nr 15/2013
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Wysogotowie
 
z dnia 26 czerwca 2013 roku
 
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Chaniewicz
 
Członkowi Rady Nadzorczej
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, udziela absolutorium Panu Markowi Chaniewicz - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie od dnia 25 sierpnia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.
 
Uchwała Nr 16/2013
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Wysogotowie
 
z dnia 26 czerwca 2013 roku
 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na 2013 rok
 
§ 1
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki, ustala na 2013 rok wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej w wysokości:
 
- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych),
 
- dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)
 
oraz dla Sekretarza i Członka Rady Nadzorczej po 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych),
 
za udział w każdym odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 roku.
 
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 16 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.
 
Uchwała Nr 17/2013
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Wysogotowie
 
z dnia 26 czerwca 2013 roku
 
w sprawie zmiany Statutu Spółki
 
1. Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. postanawia zmienić § 17 ust. 1 Statuut Spółki, nadając mu następujące brzmienie:
 
§ 17
 
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 
b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
 
c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 
d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,
 
e). zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 
f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych
 
g) obniżenie lub umorzenie kapitału zakładowego,
 
h) rozwiązanie Spółki,
 
i) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 
j) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
 
k) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 
l) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd,
 
ł) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut.
 
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 17 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.
 
Uchwała Nr 18/2013
 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna
 
z siedzibą w Wysogotowie
 
z dnia 26 czerwca 2013 roku
 
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki
 
§ 1
 
W związku z podjętą w dniu dzisiejszym uchwałą o zmianie Statutu Spółki Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 18 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki.
 
Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.