36/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 26 czerwca 2013 roku. Środa, 26 czerwca (17:36)

Raport bieżący nr 36/2013
 
Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
 
Zarząd spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wysogotowie, zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( tj. Dz. U. Nr 185, poz.1439 z 2009 r. z późniejszymi zmianami ) w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2013 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z akcjonariuszy z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym gromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.