38/2013 Ustalenie przez Radę Nadzorczą jednolitego tekstu Statutu Spółki

Raport bieżący nr 38/2013
 
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2 lit b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie upoważnienia udzielonego jej w dniu 26 czerwca 2013 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą Nr 18/2013, na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2013 r. w drodze uchwały, ustaliła jednolity tekst Statutu Spółki, uwzględniający zmianę § 17 ust. 1, przyjętą Uchwałą Nr 17/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r. Informacja o zarejestrowaniu zmiany Statutu Spółki zostanie przekazana przez Emitenta w formie raportu bieżącego, niezwłocznie po otrzymaniu stosownego postanowienia sądu rejestrowego.
 
Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.