39/2013 Powierzenie wybranemu audytorowi przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Pozbud T&R S.A. za I półrocze 2013 roku oraz badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Pozbud T&R S.A z

Raport bieżący nr 39/2013
 
Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Spółka, "Emitent?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2013 z dnia 16 maja 2013 r. oraz zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami) informuje, iż w związku z utworzeniem grupy kapitałowej Pozbud T&R S.A. na skutek objęcie przez Emitenta 60 % udziału w kapitale zakładowym spółki Ever Home S.A. (75 % głosów za walnym zgromadzeniu spółki Ever Home S.A.), Rada Nadzorcza uchwałą nr 5/06/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. dodatkowo powierzyła wybranemu w dniu 16 maja 2013 r. audytorowi - firmie ECA Serdyński i Partnerzy Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-523), przy ul. Moniuszki 50 (KRS 0000418856, numer uprawnień KIBR 3115) - przegląd półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Pozbud T&R S.A za I półrocze 2013 roku oraz badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Pozbud T&R S.A. za rok obrotowy 2013.
 
Powyższe podyktowane jest sporządzaniem przez Emitenta, począwszy od sprawozdania finansowego za I półrocze 2013 roku skonsolidowanych sprawozdań finansowych.