41/2013 Udział funduszy zarządzanych przez PKO BP BANKOWY PTE S.A. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Raport bieżący nr 41/2013
 
Podstawa Prawna: 
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 
Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Spółka?, "Emitent?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku oraz na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 185, poz.1439 z 2009 r. z późniejszymi zmianami) informuje, iż w dniu 23 lipca 2013 r. otrzymał od PKO OFE reprezentowany przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zawiadomienie, iż na dzień 19 lipca 2013 roku, w związku z zakończeniem likwidacji OFE POLSAT i przejęciem w tym dniu przez PKO OFE aktywów OFE POLSAT, liczba akcji Emitenta, posiadanych przez PKO OFE wyniosła 1.863.927, co stanowi 7,9730 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, a liczba głosów z powyższych akcji wyniosła 1.863.927, co stanowi 6,8346 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
 
Bezpośrednio przed dniem zakończenia likwidacji OFE POLSAT, PKO OFE posiadał 761.509 akcji Spółki, co stanowiło 3,2574 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, dających prawo do 761.509 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 2,7923 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Pozbud T&R S.A., zaś OFE POLSAT posiadał 1.202.418 akcji Emitenta, co stanowiło 5,1434 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, dających prawo do 1.202.418 głosów na Walnym Zgromadzeniu Pozbud T&R S.A., stanowiących 4,4090 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.