4/2013 Zmniejszenie poniżej 5 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Pozbud T&R S.A.

Raport bieżący nr 4/2013
 
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 
Z informacji wynika, iż bezpośrednio przed zmianą udziału, Fundusz posiadał 1.394.056 sztuk akcji Emitenta, co stanowiło 5,9632 % udziału w jego kapitale zakładowym i dawało prawo do 1.394.056 głosów na Walnym Zgromadzeniu Pozbud T&R S.A., co stanowiło 5,1117 % ogólnej liczby głosów.Zarząd spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009 r. z późniejszymi zmianami), informuje, że w dniu 28 stycznia 2013 roku, otrzymał od PKO BP Bankowy OtwartyFundusz Emerytalny ("Fundusz") reprezentowany przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie, iż w wyniku rozliczenia w dniu 28 stycznia 2013 roku transakcji zbycia przez PKO BP Bankowy OFE 67.521 sztuk akcji spółki Pozbud T&R S.A. udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta zmniejszył się poniżej progu 5 %.
 
W wyniku wyżej opisanego zbycia akcji, Fundusz posiada obecnie 1.326.535 sztuk akcji Emitenta, co stanowi 5,6743 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i daje prawo do 1.326.535 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Pozbud T&R S.A., co stanowi 4,8641 % ogólnej liczby głosów.
 
Roman Andrzejak - Wiceprezes Zarządu