42/2013 Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Pozbud T&R S.A.

Raport bieżący nr 42/2013
 
Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Spółka?, "Emitent?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku oraz na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 lit b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu, w dniu 22 sierpnia 2013 roku przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany Statutu Spółki, przyjętej uchwałą nr 17/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 roku, polegającej na nadaniu nowego brzmienia § 17 ust. 1 Statutu Spółki. Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmianę został przekazany przez Emitenta do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 38/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku.