44/2013 Podpisanie aneksu nr 1 do umowy inwestycyjnej zawartej z Akcjonariuszami spółki Baumal Group S.A.

Raport bieżący nr 44/2013
 
Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie, ("Spółka?, "Emitent?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniu 26 sierpnia 2013 r. podpisany został aneks nr 1 do Umowy inwestycyjnej ("Umowa?) zawartej w dniu 25 kwietnia 2013 roku przez Emitenta z Panem Adrianem Baum oraz Panią Moniką Szeszułą, głównymi akcjonariuszami spółki Baumal Group S.A. ("Akcjonariusze?).  
 
Z istotnych postanowień w/w Umowy inwestycyjnej aneksem nr 1 zmieniono: 
 
a) cenę sprzedaży za jedną akcję spółki Baumal z 6,00 zł na 4,60 zł, po której Akcjonariusze zobowiązują się sprzedawać akcje spółce Pozbud T&R S.A., 
 
b) łączną ilość akcji Pozbud T&R S.A. z 8.100.000 akcji na 6.210.000 akcji, którą Akcjonariusze obejmą w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki (cena emisyjna 4,00 zł za jedną akcję nie uległa zmianie). 
 
c) wprowadzono zapis zobowiązujący Akcjonariuszy do ustanowienia w momencie objęcia Akcji Serii H lock-up (zakaz ich zbywania) na tych akcjach przez okres 18 miesięcy od dnia ich objęcia. 
 
Jednocześnie Zarząd Pozbud T&R S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 maja 2013 r. podjęło Uchwałę nr 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego (o kwotę nie większą niż 13.296.334 zł) poprzez emisję akcji serii F, G i H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji w całości , o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 27/2013 z dnia 29 maja 2013 r.