45/2013 Prognoza wyników finansowych Pozbud T&R S.A. i Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A na 2013 rok.

Raport bieżący nr 45/2013
 
Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie, ("Spółka?, "Emitent?), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 25 w związku z § 31 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami) informuje, iż sporządził prognozę wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. na 2013 rok i podjął decyzję o jej przekazaniu do wiadomości publicznej.
 
I. Wyniki finansowe spółki dominującej Pozbud T&R S.A. na 2013 rok :
 
a) przychody ze sprzedaży - 104.348 tys. zł
 
b) EBITDA - 13 988 tys. zł
 
c) zysk netto - 9.047 tys. zł
 
II. Wyniki Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. na 2013 rok :
 
a) przychody ze sprzedaży - 120.693 tys. zł
 
b) EBITDA - 15.938 tys. zł
 
c) zysk netto - 10.568 tys. zł
 
Prognoza wyników finansowych na 2013 rok została przygotowana w oparciu o budżet jednostki dominującej Pozbud T&R S.A. oraz Grupy Kapitałowej Emitenta (w obecnym kształcie, bez uwzględnienia planowanego przejęcia, o którym informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 44/2013 r. z dnia 27 sierpnia 2013 r. w związku z podpisaniem aneksu do Umowy inwestycyjnej zawartej przez Emitenta z Akcjonariuszami spółki Baumal Group S.A.).
 
Do najważniejszych założeń publikowanej prognozy wyników finansowych należą:
 
a) dalszy rozwój poprzez wzrost znaczenia kanałów eksportowych,
 
b) realizacja przez Spółkę posiadanego portfela kontraktów budowlanych,
 
c) wzrost przychodów Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. w wyniku rozwoju segmentu produktów komplementarnych wobec podstawowego segmentu stolarki otworowej.
 
Ponadto przy sporządzaniu prognozy na 2013 rok założono, że do końca bieżącego roku nie zmienią się w istotny sposób uregulowania prawne, podatkowe i administracyjne prowadzonej działalności.
 
Prognoza będzie monitorowana na bieżąco poprzez kontrolę wykonania zaprojektowanych budżetów. Ocena możliwości realizacji prognoz będzie dokonywana co najmniej raz na kwartał i zamieszczana będzie w raportach okresowych. W przypadku, gdy co najmniej jedna z prognozowanych pozycji różnić się będzie o co najmniej 10 % w stosunku do pozycji prognozy zamieszczonej w ostatniej przekazanej do publicznej wiadomości prognozie, Zarząd Emitenta, w oparciu o § 31 ust. 2 w/w Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (?), dokona korekty tej prognozy i przekaże ją do publicznej wiadomości w formie stosownego raportu bieżącego.
 
Przedstawiona prognoza wyników finansowych nie była poddana badaniu przez biegłego rewidenta.