46/2013 Zawarcie umów inwestycyjnych z dwoma głównymi akcjonariuszami Emitenta

Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 
Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie, ("Spółka?, "Emitent?) informuje, że 3 września 2013 r. zostały zawarte przez Emitenta dwie umowy z dwoma głównymi akcjonariuszami Emitenta ("Akcjonariusze?) w zakresie sprzedaży przez nich dotychczas posiadanych akcji w ramach procesu budowy przyspieszonej księgi popytu oraz objęcia akcji nowej emisji serii G ("Umowy Inwestycyjne?).
 
Pierwsza Umowa Inwestycyjna została zawarta pomiędzy Emitentem i EAGLE 2 ANDRZEJAK Spółką komandytowo - akcyjną z siedzibą w Poznaniu i dotyczy 1.025.850 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLPZBDT00013 i będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
 
Druga Umowa Inwestycyjna została zawarta pomiędzy Emitentem i EAGLE 3 ANDRZEJAK Spółką komandytowo - akcyjną z siedzibą w Poznaniu i dotyczy 422.100 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLPZBDT00013 i będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
 
W przypadku obu Umów Inwestycyjnych Akcjonariusze zlecili na wyłączność Trigon Domu Maklerskiemu S.A. usługi pośrednictwa finansowego w zakresie organizacji sprzedaży ww. dotychczas posiadanych akcji po cenie ustalonej w wyniku przeprowadzenia przyspieszonej budowy księgi popytu, nie niższej jednak niż cena minimalna wynosząca 4,00 zł za akcję.
 
Ponadto, w ramach Umów Inwestycyjnych Akcjonariusze zobowiązali się, że środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży ww. dotychczas posiadanych akcji przeznaczą na objęcie akcji serii G Emitenta nowej emisji, dokonywanej na podstawie Uchwały nr 5/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 maja 2013 roku (o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2013 z 29 maja 2013 r.) oraz zobowiązali się do objęcia akcji serii G w liczbie równej liczbie sprzedanych dotychczas posiadanych akcji oraz według ceny emisyjnej jednej akcji równej cenie sprzedanych dotychczas posiadanych akcji.
 
Podpisanie powyższych Umów Inwestycyjnych umożliwi Spółce przeprowadzenie procesu budowy przyspieszonej księgi popytu oraz szybsze pozyskanie z rynku środków pieniężnych.