47/2013 Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Raport bieżący nr 47/2013
 
Podstawa Prawna: 
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 
Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie, ("Spółka?, "Emitent?) informuje, że w dniu 11 września 2013 r. otrzymał od Pana Romana Andrzejaka - Wiceprezesa Zarządu Emitenta ("Akcjonariusz?) zawiadomienie w wykonaniu obowiązków informacyjnych wynikających z artykułu 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 184, poz. 1539).
 
W wyniku transakcji w ramach rynku regulowanego spółka EAGLE 2 ANDRZEJAK S.K.A., podmiot zależny od Akcjonariusza, zbyła 1.025.850 akcji Emitenta, stanowiących 4,39% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 3,76% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Przeniesienie akcji zostało dokonane w dniu 10 września 2013 roku.
 
Przed ww. transakcją Akcjonariusz posiadał pośrednio 2.573.142 akcje Emitenta, z czego 1.483.000 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu (każda akcja posiada dwa głosy) i 1.090.142 akcje zwykłe na okaziciela Emitenta, co stanowiło 11,01% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 14,87% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
 
W wyniku powyższej transakcji Akcjonariusz posiada pośrednio 1.547.292 akcje Emitenta, z czego 1.483.000 akcji imiennych serii A Emitenta, uprzywilejowanych co do głosu (każda akcja posiada dwa głosy) i 64.292 akcje zwykłe na okaziciela Emitenta, co stanowi 6,62% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 11,11% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
 
Sprzedaż akcji przez spółkę EAGLE 2 ANDRZEJAK S.K.A. została zrealizowana w ramach budowy przyspieszonej księgi popytu a spółka EAGLE 2 ANDRZEJAK S.K.A. zobowiązała się że środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży ww. akcji przeznaczy na objęcie akcji serii G Emitenta nowej emisji w liczbie równej liczbie sprzedanych akcji, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 46/2013 z dnia 04 września 2013 r.
 
Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz.1439 z późniejszymi zmianami ).