50/2013 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący nr 50/2013
 
Podstawa Prawna: 
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
 
Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie, ("Spółka?, "Emitent?) informuje, że w dniu 11 września 2013 r. otrzymał od Pana Tadeusza Andrzejaka - Prezesa Zarządu Emitenta ("Osoba zobowiązana?) zawiadomienie dotyczące sprzedaży akcji Emitenta przez EAGLE 3 ANDRZEJAK Spółkę komandytowo - akcyjną z siedzibą w Poznaniu, podmiot zależny od Osoby zobowiązanej.
 
Transakcja sprzedaży akcji została dokonana w ramach rynku regulowanego i dotyczyła 422.100 akcji Emitenta po cenie 4,00 zł za jedną akcję. Przeniesienie akcji zostało dokonane w dniu 10 września 2013 roku.
 
Sprzedaż akcji przez spółkę EAGLE 3 ANDRZEJAK S.K.A. została zrealizowana w ramach budowy przyspieszonej księgi popytu a spółka EAGLE 3 ANDRZEJAK S.K.A. zobowiązała się, że środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży ww. akcji przeznaczy na objęcie akcji serii G Emitenta nowej emisji w liczbie równej liczbie sprzedanych akcji, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 46/2013 z dnia 04 września 2013 r.
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1484 z późniejszymi zmianami).