52/2013 Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Raport bieżący nr 52/2013
 
Podstawa Prawna: 
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 
Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Emitent?, "Spółka?), informuje, iż w dniu 16 września 2013 roku, wpłynęły do Spółki cztery zawiadomienie z dnia 09 września 2013 roku od: Funduszu Allianz FIO, Funduszu Bezpieczna Jesień SFIO, Funduszu Absolute Return FIZ i Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zgodnie z którymi w/w fundusze powiadomiły, że w dniu 05 września 2013 roku, w wyniku nabycia akcji Pozbud T&R S.A. ilość akcji Emitenta posiadanych łącznie przez Fundusz Allianz FIO, Fundusz Bezpieczna Jesień SFIO, Fundusz Absolute Return FIZ i Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty przekroczyła 5% udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Pozbud T&R S.A.
 
1. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
 
- przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów Fundusz Allianz FIO posiadał 1.316.361 akcji spółki Pozbud T&R S.A., co stanowiło 5,6308% udziału w kapitale zakładowym tej Spółki oraz dawało 1.316.361 głosów, które stanowiły 4,8268% udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.
 
- przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów Fundusz Bezpieczna Jesień posiadał 32.955 akcji spółki Pozbud T&R S.A., co stanowiło 0,1410% udziału w kapitale zakładowym tej Spółki oraz dawało 32.955 głosów, które stanowiły 0,1208% udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.
 
- przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów Allianz Absolute Return FIZ oraz Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty nie posiadały akcji spółki Pozbud T&R S.A.
 
Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów Fundusz Allianz FIO, Fundusz Bezpieczna Jesień SFIO, Fundusz Absolute Return FIZ i Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadały łącznie 1.349.316 akcji spółki Pozbud T&R S.A., co stanowiło 5,7718% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz dawało 1.349.316 głosów, które stanowiły 4,9477% udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.
 
2. Liczba akcji spółki Pozbud T&R S.A. posiadanych po zmianie i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta:
 
- po transakcji Fundusz Allianz FIO posiada 1.482.952 akcje spółki Pozbud T&R S.A., które stanowią 6,3434% udziału w kapitale zakładowym tej Spółki oraz dają 1.482.952 głosy, które stanowią 5,4377% udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.,
 
- po transakcji Fundusz Bezpieczna Jesień SFIO posiada 32.955 akcje spółki Pozbud T&R S.A., które stanowią 0,1410% udziału w kapitale zakładowym tej Spółki oraz dają 32.955 głosy, które stanowią 0,1208% udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.,
 
- po transakcji Allianz Absolute Return FIZ posiada 150.000 akcji spółki Pozbud T&R S.A., które stanowią 0,6416% udziału w kapitale zakładowym tej Spółki oraz dają 150.000 głosów, które stanowią 0,5500% udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta,
 
- po transakcji Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiada 15.000 akcji spółki Pozbud T&R S.A., które stanowią 0,0642% udziału w kapitale zakładowym tej Spółki oraz dają 15.000 głosów, które stanowią 0,0550% udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta,
 
Po transakcji Fundusz Allianz FIO, Fundusz Bezpieczna Jesień SFIO, Fundusz Absolute Return FIZ i Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadają łącznie 1.680.907 akcji spółki Pozbud T&R S.A., które stanowią 7,1902% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz dają 1.680.907 głosów, które 6,1635% udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.
 
Z treści zawiadomień otrzymanych od Funduszu Allianz FIO, Funduszu Bezpieczna Jesień SFIO, Funduszu Absolute Return FIZ i Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty nie wynika, że występują podmioty zależne od danego akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki Pozbud T&R S.A., ani nie wynika, że akcjonariusz dokonujący zawiadomienia zawarł z osobą trzecia umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.
 
Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych ( tj. Dz. U. Nr 185, poz.1439 z 2009 r. z późniejszymi zmianami),