53/2013 Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii F i serii G

Raport bieżący nr 53/2013
 
Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Spółka?, "Emitent?) niniejszym przekazuje informację na temat zakończonej prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F i serii G ("Akcje") z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Akcje zostały zaoferowane w subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego i zostały objęte w całości. Subskrypcja Akcji nastąpiła na podstawie uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F, G i H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji w całości, o czym Zarząd informował raportem bieżącym nr 27/2013 w dniu 29 maja 2013 roku. Akcje będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 
W związku z powyższym, działając na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami), Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje związane z zakończeniem subskrypcji akcji serii F i G.
 
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
 
Subskrypcja akcji serii F i serii G miała charakter subskrypcji prywatnej i nastąpiła poprzez złożenie ofert przez Emitenta i ich przyjęcie przez oznaczonych adresatów (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych ).
 
Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii F - 5 września 2013 r.
 
Data zakończenia subskrypcji akcji serii F - 9 września 2013 r.
 
Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii G - 11 września 2013 r.
 
Data zakończenia subskrypcji akcji serii G -11 września 2013 r.
 
2) Data przydziału papierów wartościowych:
 
Z uwagi na fakt, iż emisja Akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. zawarcia umów objęcia Akcji w związku z zaoferowaniem Akcji oznaczonym inwestorom i przyjęciem ofert przez tych inwestorów, nie dokonano przydziału Akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.
 
3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:
 
subskrypcją objętych było 1.948.384 akcji serii F oraz 1.447.950 akcji serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
 
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
 
Redukcja nie nastąpiła.
 
5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
 
W ramach subskrypcji prywatnej objęto 1.948.384 akcji serii F oraz 1.447.950 akcji serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
 
Nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Emisja akcji serii F oraz G została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której inwestorzy nie składają zapisów, a zawierają umowy objęcia akcji.
 
6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
 
W ramach subskrypcji prywatnej objęto 1.948.384 akcji serii F oraz 1.447.950 akcji serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
 
7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:
 
Cena emisyjna za jedną akcję serii F oraz za jedną akcji serii G wynosiła 4,00 zł.
 
8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
 
W ramach subskrypcji prywatnej akcje serii F objęło 23 inwestorów, a akcje serii G objęło 2 inwestorów. Subskrypcje Akcji zostały przeprowadzone w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się zapisów na akcje w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.
 
9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
 
W ramach subskrypcji prywatnej akcje serii F objęło 23 inwestor ów, a akcje serii G objęło 2inwestorów. Subskrypcje Akcji zostały przeprowadzone w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się zapisów na akcje w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.
 
10) Nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
 
Akcje oferowane nie były przedmiotem umowy o subemisję i nie były obejmowane przez subemitentów.
 
11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:
 
Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii F wyniosła 7.793.536,00 zł, a wartość subskrypcji akcji serii G wyniosła 5.791.800,00 zł.
 
12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty; b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie; c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; d) promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
 
Łączna wartość kosztów poniesionych i przewidzianych do poniesienia, które zostaną zaliczone do kosztów emisji akcji serii F wynosi 228.653,74 zł, z czego:
 
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 187.044,86 zł;
 
b) koszty wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie - 0,00 zł ( nie zawarto umowy o submisję);
 
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0,00 zł ( nie sporządzono prospektu emisyjnego, gdyż nie przeprowadzono oferty publicznej Akcji);
 
d) koszty promocji oferty - 0,00 zł;
 
e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) - 41.608,88 zł.
 
Łączna wartość kosztów poniesionych i przewidzianych do poniesienia, które zostaną zaliczone do kosztów emisji akcji serii G wynosi 180.612,08 zł, z czego:
 
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 139.003,20 zł;
 
b) koszty wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie - 0,00 zł ( nie zawarto umowy o submisję);
 
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0,00 zł ( nie sporządzono prospektu emisyjnego, gdyż nie przeprowadzono oferty publicznej Akcji);
 
d) koszty promocji oferty - 0,00 zł;
 
e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) - 41.608,88 zł.
 
Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym:
 
Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 2b ustawy o rachunkowości rozliczenie kosztów emisji Akcji w księgach odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji "Kapitał Zapasowy?.
 
13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:
 
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii F wynosi 0,117 zł, a serii G wynosi 0,124 zł.
 
 
 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami )