54/2013 Zakończenie procesu oceny wniosku o dofinansowania projektu Spółki

Raport bieżący nr 54/2013
 
Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 
Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Spółka?, "Emitent?) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zakończeniu kluczowego etapu procesu oceny wniosku o dofinansowania projektu Spółki pn. "Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji w zakładzie Pozbud T&R S.A. w Słonawach? w ramach działania 4.4. "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym". Projekt uzyskał pozytywną rekomendację Komisji Konkursowej i Panelu Ekspertów do udzielenia dofinansowania. Po ostatecznej akceptacji Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego podpisana zostanie Umowa o dofinansowanie projektu, o czym Emitent niezwłocznie poinformuje raportem bieżącym.
 
Całkowita wartość projektu wynosi 39.712.100,00 zł, w tym wartość kosztów kwalifikowanych 28.457.700,00 zł. Łączna kwota dofinansowania stanowi 45 % całkowitych kosztów projektu, tj. 12.805.965,00 zł