55/2013 Zawarcie umów kredytowych przez spółkę zależną EVER HOME S.A.

Raport bieżący nr 55/2013
 
Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 
Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Spółka?, "Emitent?) podaje do wiadomości, iż w dniu 07 października 2013 r. otrzymał od spółki zależnej EVER HOME S.A. informację o podpisaniu w dniu 07 października 2013 r. przez spółką EVER HOME S.A. z Deutsche Bankiem PBC S.A. z siedzibą w Warszawie dwóch umów kredytowych.
 
Przedmiotem Umowy Kredytu Inwestycyjnego nr KIN/1325071 jest udzielenie spółce EVER HOME S.A. kredytu inwestycyjnego w wysokości 6.000.000,00 zł, który przeznaczony zostanie na finansowanie projektu inwestycyjnego polegającego na zakupie nieruchomości w Grzywnie (gmina Chełmża, powiat toruński, województwo kujawsko - pomorskie), w której obecnie prowadzona jest działalność gospodarcza tej spółki. Okres kredytowania ustalony został do dnia 02.10.2028 roku. Oprocentowanie kredytu naliczane będzie według Stopy Zmiennej WIBOR 3M + marża banku. Spłata kredytu następować będzie w równych ratach kapitałowo-odsetkowych, począwszy od 02.12.2013 roku. Zabezpieczeniem spłaty kredytu inwestycyjnego oraz wszelkich innych należności wynikających z umowy kredytowej będzie hipoteka do kwoty 9.000.000,00 zł ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Grzywna oraz na prawie własności posadowionych na niej budynków.
 
Przedmiotem Umowy Kredytu Obrotowego Nieodnawialnego nr KON/1325135 jest udzielenie spółce EVER HOME S.A. kredytu obrotowego w wysokości 1.725.000,00 zł, który przeznaczony zostanie na finansowanie bieżącej działalności w zakresie finansowania podatku VAT wynikającego z powyższej transakcji zakupu nieruchomości w Grzywnie. Okres kredytowania ustalony został do dnia 31.03.2014 roku (data Zwrotu). Oprocentowanie kredytu naliczane będzie według Stopy Zmiennej WIBOR 1M + marża banku. Spłata kredytu nastąpi jednorazowo w Dacie Zwrotu. Zabezpieczeniem spłaty kredytu obrotowego oraz wszelkich innych należności wynikających z umowy kredytowej, będzie hipoteka do kwoty 2.587.500,00 zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Grzywna oraz na prawie własności posadowionych na niej budynków.
 
Udostępnienie każdego kredytu nastąpi jednorazowo.
 
Szczegółowe warunki umów nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach kredytowych.
 
Zarząd Emitenta dokonał oceny charakteru przekazywanej informacji i stwierdził, że spełnia ona kryteria informacji poufnej zdefiniowanej w art.154 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 211, poz. 1384 z późn. zmianami).
 
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami)