56/2013 Zawarcie ze spółka zależną EVER HOME S.A. umowy sprzedaży części nieruchomości w Grzywnie, ustanowienie służebności i hipoteki.

Raport bieżący nr 56/2013
 
Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Spółka?, "Emitent?) podaje do wiadomości, iż w dniu 07 października 2013 r. pomiędzy spółką POZBUD T&R S.A. (Sprzedający) a spółką zależną EVER HOME S.A,. z siedzibą w Wysogotowie (Kupujący) została zawarta umowa sprzedaży nieruchomości.
 
Przedmiotem umowy jest sprzedaż części nieruchomości Spółki położonej w miejscowości Grzywna, gmina Chełmża, powiat toruński, województwo kujawsko - pomorskie, (działka nr 1/78), w skład której wchodzi grunt o powierzchni 1.10.97 ha, będący w użytkowaniu wieczystym Sprzedającego oraz posadowione na nim budynki o powierzchni użytkowej 3.937,03 m2 (dwie hale produkcyjne wraz z częścią biurową oraz stacja transformatorowa), stanowiące własność Sprzedającego. Aktualnie nieruchomość ta jest przedmiotem umowy najmu zawartej pomiędzy Emitentem a spółką zależną i wykorzystywania na przez EVER HOME S.A. na cele produkcyjne.
 
Cena sprzedaży nieruchomości ustalona została na łączną kwotę 9 225.000,00 zł brutto (7.500.00,00 zł netto), z której 1.500.000,0 zł zostanie zapłacone ze środków własnych Kupującego, a kwota 7.725.000,00 zł ze środków pochodzących z kredytu inwestycyjnego i kredytu obrotowego. Cena sprzedaży zapłacona zostanie najpóźniej do w terminie 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wartość ewidencyjna sprzedanej nieruchomości w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 7.300.000,00 zł.
 
Wydanie nieruchomości w posiadanie Kupującego nastąpi najpóźniej do dnia 30 listopada 2013 r.
 
Jednocześnie Sprzedający ustanowił na nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr TO1T/00039487/9 Sądu Rejonowego w Toruniu, nieodpłatną i na czas nieokreślony służebność gruntową, polegającą na prawie swobodnego przejazdu i przechodu przez działkę nr 1/20 na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego bądź właściciela sprzedawanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 1/78, zapisaną w księdze wieczystej TO1T/00113384/0 (nieruchomość władnąca).
 
Kupujący ustanowił na nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej TO1T/00113384/0 Sądu Rejonowego w Toruniu nieodpłatną i na czas nieokreślony służebność gruntową, której wykonywanie ograniczać się będzie do korzystania z części zakupionej działki nr 1/78, na której zlokalizowana jest stacja transformatorowa i polegać będzie na umożliwieniu dojścia i dojazdu do nieruchomości i prowadzenia napraw, remontów, modernizacji, kontroli i przeglądów tego urządzenia, na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego bądź właściciela nieruchomości stanowiącej działkę nr 1/20, zapisaną w księdze wieczystej TO1T/00039487/9 (nieruchomość władnąca).
 
Kupujący ustanowił na rzecz Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie na prawie użytkowania wieczystego zakupionej nieruchomości hipotekę do kwoty 9.000.000,00 zł celem zabezpieczenia wszelkich należności wynikających z Umowy Kredytu Inwestycyjnego nr KIN/1325071 oraz hipotekę do kwoty 2.587.500,00 zł celem zabezpieczenia wszelkich należności wynikających z Umowy Kredytu Obrotowego Nieodnawialnego nr KON/1325135.
 
Umowa sprzedaży nieruchomości nie zawiera postanowień odbiegających od powszechnie stosowanych dla umów tego typu.
 
Emitent jest znaczącym akcjonariuszem Kupującego, a Wiceprezes Zarządu Emitenta jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Kupującego.
 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) w związku z § 7 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ).