57/2013 Zmniejszenie poniżej 5 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Pozbud T&R S.A.

Raport bieżący nr 57/2013
 
Podstawa Prawna: 
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 
Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Spółka?, "Emitent?) podaje do wiadomości, iż w dniu dzisiejszym, tj. 14 października 2013 roku otrzymał od TFI Allianz Polska S.A. zawiadomienie, iż w wyniku sprzedaży akcji spółki Pozbud T&R S.A. w dniu 04 października 2013 roku, ilość akcji posiadanych przez Fundusz Allianz FIO (dalej: Fundusz), zarządzany przez TFI Allianz Polska S.A., zmniejszyła się poniżej 5 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
 
Z informacji wynika, iż przed zmianą Fundusz posiadał 1.496.452 akcje Emitenta, co stanowiło 6,4012% udziału w jego kapitale zakładowym oraz dawało 1.496.452 głosów, które stanowiły 5,4872% udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta, a wraz z funduszami Allianz Absolute Return FIZ, Allianz SFIO oraz Bezpieczna Jesień SFIO posiadał 1.698.207 akcji, które stanowiły 7,2642% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz dawały 6,2270% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
 
Po transakcji Fundusz posiada 1.296.452 akcje spółki Pozbud T&R S.A., które stanowią 5,5456% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz dają 1.296.452 głosy, które stanowią 4,7538% udziału w ogólnej liczbie głosów, a wraz z funduszami Allianz Absolute Return FIZ, Allianz SFIO oraz Bezpieczna Jesień SFIO, Fundusz posiada 1.498.207 akcji spółki Pozbud T&R S.A., które stanowią 6,4087% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz dają 1.498.207 głosów, które stanowią 5,4936% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
 
Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 185, poz.1439 z 2009 r. z późniejszymi zmianami )