58/2013 Zawarcie dwóch umów kredytowych z SGB - Bank S.A.

Raport bieżący nr 58/2013
 
Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd spółki pod firmą Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu ("Spółka?, "Emitent?) informuje, że w dniu 21 października 2013 roku zawarł z SGB - Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu dwie umowy kredytowe, z których środki przeznaczone będą przede wszystkim na refinansowanie zaciągniętych przez spółkę kredytów w latach 2010 - 2012.
 
I. Umowa o kredyt w rachunku bieżącym nr PO/23/III/RB/2013 z dnia 21 października 2013 roku :
 
a) kredyt do kwoty 15.900.000,00 zł,
 
b) umowa została zawarta na okres od 21 października 2013 roku do 25 października 2016 r.,
 
c) kredyt przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, przy założeniu, że uruchomienie kredytu nastąpi w pierwszej kolejności na spłatę kredytów udzielonych Emitentowi przez DnB NORD Polska S.A., Kredyt Bank S.A. (obecnie: Bank Zachodni WBK S.A. i Raiffeisen Bank Polska S.A.,
 
d) zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią:
 
- weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową,
 
- hipoteka łączna do kwoty 5.000.000,00 zł na użytkowaniu wieczystym (działka nr 57) i na prawie własności nieruchomości (działka nr 59/3) położonej w Słonawach,
 
- cesja z polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomości, cesja z polisy ubezpieczeniowej w postaci zapasów będących własnością Emitenta oraz cesja z polisy ubezpieczeniowej Centrum Obróbczego CNC Conturex X-124 - WEINIG,
 
- zastaw rejestrowy na zapasach, na 346.000 akcjach imiennych serii B uprzywilejowanych co do głosu przysługujących Emitentowi jako akcjonariuszowi spółki EVER HOME S.A., na 1.154.000 akcjach imiennych serii C, uprzywilejowanych co do głosu, przysługujących Emitentowi jako akcjonariuszowi spółki EVER HOME S.A. (ustanowiony zostanie w ciągu 30 dni po zatwierdzeniu przez ZWZ sprawozdania finansowego EVER HOME S.A. za 2013 r.), na zautomatyzowanej linii produkcyjnej w postaci Centrum Obróbczego CNC Conturex X-124 ? WEINIG (zastaw na linii produkcyjnej zostanie zwolniony po ustanowieniu zastawu na akcjach imiennych serii C),
 
- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego w SGB -Bank S.A.
 
e) kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowe, stanowiącej sumę stawki bazowej WIBOR 3M + marża Banku,
 
g) prowizja przygotowawcza wynosi 0,5% kwoty przyznanego kredytu,
 
h) prowizja z tytułu gotowości w wysokości 0,2 %.
 
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego rodzaju umów.
 
Umowa została uznana za znaczącą, gdyż wartość jej przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta
 
II. Umowa o kredyt inwestycyjny nr PO/07/III//KI z dnia 21 października 2013 roku :
 
a) kredyt inwestycyjny w kwocie 4.000.000,00 zł,
 
b) umowa została zawarta na okres od 21 października 2013 roku do 25 sierpnia 2025 roku,
 
c) kredyt przeznaczony na spłatę kredytu inwestycyjnego udzielonego Emitentowi przez Kredyt Bank S.A. (obecnie Bank Zachodni WBK S.A.), na podstawie umowy z dnia 31.08.2012 r.
 
d) kredyt postawiony zostanie do dyspozycji Emitenta jednorazowo, po spełnieniu warunków określonych w umowie,
 
e) zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią:
 
- weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową,
 
- hipoteka łączna do kwoty 6.000.000,00 zł na użytkowaniu wieczystym (działka nr 57) i na prawie własności nieruchomości (działka nr 59/3) położonej w Słonawach,
 
- cesja z polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomości,
 
- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego w SGB -Bank S.A.,
 
f) kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stawki bazowej WIBOR 3M i stałej marży Banku,
 
g) prowizja przygotowawcza wynosi 0,5% kwoty przyznanego kredytu,
 
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego rodzaju umów.
 
Obie umowy zawarte z tym podmiotem łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej, z uwagi na to, że ich łączna wartość wynosi 19.900.00,00 zł, a więc przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.