60/2013 Złożenie wniosku do KDPW o rejestrację akcji serii F

Raport bieżący nr 60/2013
 
Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 
Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Spółka?, "Emitent?) niniejszym informuje, że w dniu 25października 2013 r. został złożony w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. wniosek o rejestrację 1.948.384 akcji zwykłych na okaziciela serii F (dalej "Akcje Serii F") o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
 
Zamiarem Emitenta będzie ubieganie się o wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.)