6/2013 Kolejne przedłużenie terminu rozpatrzenia protestu Emitenta

Raport bieżący nr 6/2013
 
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 
Zarząd spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, w nawiązaniu doraportu bieżącego nr 3/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. informuje, iż otrzymał zawiadomienie o kolejnym przedłużeniu, przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, do dnia 24 maja 2013 roku, terminu do rozpatrzenia złożonego przez Emitenta w dniu 05 listopada 2012 r. protestu od przeprowadzonej oceny merytorycznej projektu "Wdrożenie innowacyjnej technologii automatycznego okuwania i szklenia w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach", na dofinansowanie którego złożony został wniosek w kwietniu 2012 r.. W związku z powyższym Emitent wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego o dotrzymanie wskazanego terminu i ostateczne rozpatrzenie protestu do dnia 24 maja 2013 r. Z uwagi na przedłużający się termin rozpatrzenia protestu, z przyczyn niezawinionych przez Emitenta, o których informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 3/2013, realizacja założeń listu intencyjnego w części dotyczącej akwizycji przez Emitenta działalności w zakresie produkcji wysokiej jakości litych podłóg drewnianych, pozostaje zawieszona.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent