62/2013 Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

Raport bieżący nr 62/2013
 
Podstawa Prawna: 
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 
Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Spółka?, "Emitent?) podaje do wiadomości, że w dniu 29 października 2013 roku otrzymał zawiadomienie, iż w związku z emisją przez Spółkę akcji serii F i rejestracją przez sąd w dniu 24 października 2013 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w wyniku której nastąpiło zwiększenie ilości akcji oraz ogólnej liczby głosów w Spółce, udział PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny (zwany dalej "Funduszem?), reprezentowany przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki spadł poniżej 5 %.
 
Z informacji wynika, iż na dzień 24 października 2013 r. Fundusz posiadał 1.405.817 akcje spółki Pozbud T&R S.A., co stanowiło 6,0135% udziału kapitale zakładowym Spółki oraz dawało prawo do 1.405.817 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowiły 5,1548% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 
W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, udział Funduszu w kapitale zakładowym Spółki zmniejszył się do 5,5508 %, co stanowi 4,8111% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 
Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, ogólna liczba akcji Pozbud T&R S.A. wynosiła 23.377.845, a ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosiła 27.271.845. Obecnie, ogólna liczba akcji Pozbud T&R S.A. wynosi 25.326.229, a ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 29.220.229.
 
Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 185, poz.1439 z 2009 r. z późniejszymi zmianami).