63/2013 Zawarcie Umowy o dofinansowanie projektu "Wdrażanie innowacyjnych technologii produkcji w zakładzie Pozbud T&R S.A. w Słonawach"

Raport bieżący nr 63/2013
 
Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Spółka?, "Emitent?) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2013 z dnia 02 października 2013 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 05 listopada 2013 r. podpisał Umowę o dofinansowanie Nr UDA-POIG.04.04.00-30-020/13-00 w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (zwaną dalej: "Instytucją Wdrażającą/Instytucją Pośredniczącą II stopnia?), reprezentowaną przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
 
Przedmiotem Umowy jest udzielenie Beneficjentowi (Emitentowi) dofinansowania na realizację projektu "Wdrażanie innowacyjnych technologii produkcji w zakładzie Pozbud T&R S.A. w Słonawach? (zwanego dalej: "Projektem?) ze środków publicznych w ramach PO IG oraz określenie praw i obowiązków Stron Umowy, związanych z realizacją Projektu, w zakresie zarządzania, rozliczania, monitorowania, sprawozdawczości i kontroli, a także informacji i promocji.
 
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 39.712.100,00 zł. Całkowita maksymalna kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, związanych z realizacją Projektu wynosi 28.457.700,00 zł. Kwota dofinansowania na część inwestycyjną Projektu stanowi 45 % kwoty wydatków związanych z realizacją Projektu, tj. 12.805.965,00 zł, w tym:
 
- do 85 % kwoty dofinansowania w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co stanowi 10.885.070,25 zł, oraz
 
- do 15 % kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej, co stanowi 1.920.894,75 zł.
 
Dofinansowanie, według wyboru Emitenta, może być udzielone w formie:
 
- refundacji poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem lub
 
- zaliczki i refundacji poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
 
Emitent zobowiązany jest zakończyć realizację zakresu rzeczowego i finansowego Projektu do dnia 31 marca 2015 roku.
 
Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, z podaniem przyczyn, przy czym Instytucja Wdrażająca /Instytucja Pośrednicząca II stopnia może wypowiedzieć Umowę w szczególności w przypadku, gdy:
 
1) Beneficjent odmawia poddania się kontroli lub utrudnia jej przeprowadzenie lub gdy nie wykona zaleceń pokontrolnych w termie 21 dni od dnia zakończenia kontroli,
 
2) Beneficjent dokonał zmian prawno-organizacyjnych zagrażających realizacji Umowy lub nie poinformował Instytucję Wdrażającą /Instytucję Pośredniczącą II stopnia o zamiarze dokonania zmian w jego statusie, które mogą mieć wpływ na realizację projektu lub osiągnięcie celów Projektu,
 
3) Beneficjent nie przedłożył wniosku o płatność w terminach i na zasadach określonych w Umowie,
 
4) Beneficjent nie dokonuje promocji Projektu zgodnie z Umową,
 
5) realizacja Projektu przez Beneficjenta powoduje inne nieprawidłowości, które czynią niemożliwą lub niecelową dalszą realizację Umowy,
 
6) Beneficjent narusza postanowienia Umowy skutkujące niemożliwością jej prawidłowej realizacji,
 
7) Beneficjent nie dostarczy do Instytucji Wdrażającej /Instytucji Pośredniczącej II stopnia, stosownych dokumentów.
 
Instytucja Wdrażająca /Instytucja Pośrednicząca II stopnia może też wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadkach określonych w Umowie.
 
W przypadku rozwiązania Umowy, Beneficjent, w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Umowy, zobowiązany jest do zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych, naliczonych od dnia przekazania środków do dnia ich zwrotu.
 
Dofinansowanie zostanie wypłacone po ustanowieniu przez Beneficjenta zabezpieczenia w formie weksla In blanco opatrzonego klauzulą "nie na zlecenie? i złożeniu go w Instytucji Wdrażającej /Instytucji Pośredniczącej II stopnia, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie Umowy, nie później jednak niż w dniu złożenia wniosku o pierwszą płatność.
 
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych Emitenta.
 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ).