64/2013 Podpisanie aneksu nr 1 do Umowy zawartej przez Konsorcjum z udziałem Emitenta jako Lidera Konsorcjum na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego

Raport bieżący nr 64/2013
 
Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Spółka?, "Emitent?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2013 z dnia 04 czerwca 2013 r. informuje, że w dniu 06 listopada 2013 roku podpisał w ramach Konsorcjum Podwykonawcy Pozbud T&R S.A. i Remaxbud Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie, aneks nr 1 do Umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego "Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź Etap II Lot B2 - odcinek Łódź Widzew Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budowa części podziemnej dworca Łódź Fabryczna, przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów i obsługi podróżnych połączonego z przebudową układu drogowego i infrastruktury wokół dworca Łódź Fabryczna - budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego nad i pod ul. Węglową oraz wykonanie związanych z tym robót?.
 
W/w aneksem uaktualniona została szacunkowa wartość umowy dla całego Konsorcjum Podwykonawcy z kwoty 33.831.450,29 zł netto do kwoty 24.782.182,58 zł. Zmniejszenie wartości kontraktu jest wynikiem zmiany szacunkowego zakresu robót w świetle sporządzonej szczegółowej dokumentacji projektowej.
 
Pozostałe postanowienia kontraktu pozostają bez zmian.
 
Podstawa prawna: § 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( tj. Dz. U. Nr 185, poz.1439 z 2009 r. z póź. zm.) w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ).