65/2013 Warunkowa rejestracja w KDPW akcji serii F spółki Pozbud T&R S.A.

Raport bieżący nr 65/2013
 
Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Spółka?, "Emitent?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2013 z dnia 25 października 2013 r. informuje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW?), na podstawie uchwały nr 852/13 z dnia 18 listopada 2013 r. postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 1.948.384 akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz oznaczyć je kodem PLPZBDT00013, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem PLPZBDT00013. Zarejestrowanie wskazanych wyżej akcji nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.
 
Podstawa prawna: § 34 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ).