66/2013 Zawarcie umowy przedwstępnej ze spółką TORPOL S.A. jako Liderem Konsorcjum

Raport bieżący nr 66/2013
 
Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Spółka?, "Emitent?). informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21 listopada 2013 r., Emitent jako Podwykonawca podpisał ze spółką TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu (Wykonawcą) jako Liderem Konsorcjum w ramach umowy nr 90/130/0012/12/12/Z/I z dnia 19 grudnia 2012 r. umowę przedwstępną, w której Strony zobowiązały się do zawarcia umowy Podwykonawczej o roboty budowlane (Umowa Przyrzeczona), której przedmiotem będą roboty budowlano-montażowe związane z realizacją zamówienia publicznego na "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla Modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa - Białystok - granica z Litwą etap I, odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz (Sadowne)? (Kontrakt Główny), numer IRZRB-216-2/1/11/POIiŚ 7.1.-22.1.
 
Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe za wszystkie zlecone Podwykonawcy roboty budowlane w wysokości 95.000.000,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć milionów złotych) brutto.
 
Zawarcie Umowy Przyrzeczonej nastąpi m. in. pod warunkiem wniesienia przez Emitenta jako Podwykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy (Gwarancji) na rzecz Wykonawcy w wysokości odpowiadającej 10 % wartości zleconych robot, tj. w kwocie 9.500.000,00 zł, w terminie do 10 stycznia 2014 r. Jeśli Wykonawca uchyli się od zawarcia Umowy Przyrzeczonej Podwykonawca będzie uprawniony do żądania zwrotu rzeczywiście poniesionych kosztów pozyskania powyższego zabezpieczenia.
 
Termin zawarcia Umowy Przyrzeczonej zostanie wyznaczony przez Wykonawcę najpóźniej do dnia 10 stycznia 2014 r.
 
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ).